wordpress換主機後的資料庫整理

這次處理網站搬家遇到一些處理的狀況記錄下來方便以後作業

主要記錄的是在遷移後的資料庫裏面,需要特別處理的部分。

以下簡化表達,”目錄”表示主機上的絕對路徑(又名path),”網域”表示就是網域不管有沒有http或https

如果沒有更換網域的狀況

UPDATE wp_options  SET option_value = REPLACE(option_value, '舊目錄', '新目錄');

有更換網域或是子網域的狀況還要加上

UPDATE wp_options  SET option_value = REPLACE(option_value, '舊網域', '新網域');

UPDATE wp_postmeta  SET meta_value = REPLACE(meta_value, '舊網域', '新網域');

UPDATE wp_posts  SET post_content = REPLACE(post_content, '舊網域', '新網域');

UPDATE wp_posts  SET guid = REPLACE(guid, '舊網域', '新網域');

一般狀況下這樣就夠了,後來又現有些古怪的狀況是 Wordfence Security 這個外掛在搞事。

這是針對Wordfence Security這外掛的資料庫內的調整

UPDATE wp_wfStatus  SET msg= REPLACE(msg, '舊目錄', '新目錄') ;

UPDATE wp_wfFileMods  SET real_path= REPLACE(real_path, '舊目錄', '新目錄') ;

UPDATE wp_wfKnownFileList  SET path= REPLACE(path, '舊目錄', '新目錄') ;

如果還有其他的狀況我遇到了再來更新~以上