centos7 漏洞修補

紀錄一下順序

先取得最高權限

# sudo -i

列出所有安全性相關的安裝

# yum --security check-update

列出所有漏洞修補

# yum updateinfo list bugzillas

總結安全性安裝數量

# yum updateinfo summary

進行所有安全性更新

# yum --security update

針對系統有問題安全性套件進行更新

# yum --security update-minimal

打完收工